Facebook Views

תנאי שימוש

מבוא

אתר האינטרנט michaltsafir.com (להלן: “האתר”) הינה מערכת קורס דיגיטלי (אונליין) (להלן: “השירות”), בתשלום מנוי מתחדש.

הצדדים להסכם זה הינם מיכל צפיר (להלן: “הספק”), רמת השרון, לבינך (‘המשתמש’) ובין כלל המשתמשים באתר michaltsafir.com על שלל השירותים הניתנים בו (‘השירות’, ‘המשתמשים’). תנאי שימוש אלו חלים ויחולו על כל שימוש באתר.

באמצעות שימוש בשירות, את/ה מקבל את התנאים הללו. אם אינך מסכים/מה לתנאים אלה, אל תשתמש/י בשירות.

תנאי שימוש

למשתמש/ת ניתנת רשות להשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בהסכם זה.

המשתמש/ת מצהיר/ה כי הוא/היא מעל גיל 18 ובעל/ת כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה.  

בשום מקרה, מיכל צפיר לא תהייה אחראית לכל נזק עקיף או תוצאתי מכל סוג שהוא (לרבות אך מבלי לגרוע, נזקים תוצאתיים, מיוחדים או מקריים, אובדן רווחים עסקיים, הפרעה לעסקי הלקוח, אובדן מידע עסקי או כל נזק כספי אחר) כתוצאה משימוש או חוסר יכולת להשתמש בתוכנת האתר, וזאת אף אם קיבלה התראה מפני אפשרות לנזקים אלה. בכל מקרה, מיכל צפיר לא תהייה אחראית באחריות החורגת מהסכום ששולם על-ידי הלקוח בהתאם להסכם זה.

המשתמש מאשר הרשמה לרשימת תפוצה וקבלת מידע פרסומי מהספק, למען הסר ספק, ניתן בכל עת לצאת מן רשימת התפוצה דרך הקישור בתחתית התפוצה

הרשמה

במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי: שם, כתובת, דרכי ההתקשרות, דואר האלקטרוני ו/או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של המערכת. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע אולם בלעדיו לא תוכל להשתמש בשירותים הניתנים. הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד.

שימוש לרעה

הספק רשאי לבטל גישה לתוכנית/קורס במידה ועבר על אחד או יותר מהכללים הנמצאים בתוכן

“תנאי השימוש” כולו, ולשם הבהרה הובאו ורוכזו בסעיפים הבאים:

העברת פרטי משתמש למשתמש אחר שאינו הרוכש המקורי, מכירה חוזרת לגורם כלשהו, הקלטה, הקרנה

ציבורית לגולשים אונליין או בצורה פרונטלית, העברת חומרים בשלמותם או חלקם לצד ג’ בכל דרך שהיא.

פישינג (התחזות): לגרום למשתמשים לספק את שם המשתמש והסיסמה שלהם.

הונאות: להתעשרות מהירה, פירמידה/שיווק רשתי, או תוכניות מפוקפקות אחרות.

רשימה זו היא חלקית.

תשלומים

הלקוח מתחייב לספק תשלום מתאים עבור השירותים שיתקבלו מהספק, מראש ולפני קבלתם. הלקוח מסכים כי עד אשר יודיע לספק, אם בכלל, כי ברצונו לבטל חלק מן השירותים או את כולם, הוא יחוייב בתשלום עבורם על בסיס קבוע.

ביטולים (הפסקת קבלת מיילים וגישה אך ללא החזר כספי- ראו סעיף ביטול בהמשך), יכולים להתבצע בכל זמן נתון באמצעות שליחת מייל ל: info@michaltsafir.co.il ובקשת ביטול השירות המבוקש. עם הגשת בקשת הביטול, חשבונך יימחק מהמערכת בתום תקופת סיום המנוי או בתוך 24 ש’ באם

יצוין כל על ידי הלקוח. באם לא נתקבל מאתנו מענה או דוא”ל המאשר את הביטול, אנא צור עמנו קשר באופן מידיי.

על אחריותך לוודא כי אמצעי התשלום שלך מעודכנים, וכי כל החשבוניות משולמות במועדן.

למרות שלספק הזכות לבצע שינויים במחירים עבור כל שירותי הספק בכל עת, הרי שהמחירים מובטחים לתקופה ששולמה מראש.

מקרה בו מספר כרטיס האשראי או תוקפו יגררו דחיית ביצוע סליקה על ידי חברות האשראי, הספק עשוי להשעות באופן מידיי את השירותים אותם הוא מספק ללקוח, עד לבירור נושא התשלום במלואו ולחיוב מלא בפועל.

הלקוח מחויב לביצוע תשלום שוטף ומלא בכל התקופה בה חשבונו פעיל מיום פתיחת החשבון. כל שינוי בפרטי כרטיס אשראי, חייבים להיות מדווחים מיידית לספק על מנת להמשיך ולקבל שירותים באופן שוטף וללא הפסקות שירות.

חשבוניות מס יישלחו ללקוחות באמצעות דואר אלקטרוני בהתאם לחיובים שיבוצעו, מספר ימים לאחר ביצוע החיוב ובהתאם לפרטי הנמען שנמסרו על ידי הלקוח

תשלום באמצעות הפקדה/העברה בנקאית, ייחשבו לתשלום בפועל, אך ורק לאחר פירעונם המלא ואישור הבנק.

ללקוחות מישראל כל התשלומים הינם במטבע ישראלי – ₪

לא יתבצע החזר כספי יחסי בגין שירותים המשולמים בתשלום ארוך טווח מראש

התשלום לשירות הינו על בסיס מנוי חצי שנתי, משולם מראש ולא מתחדש אוטומטי.

התוכנית אונליין מכילה 90 סרטונים יומיים (3 חודשים) אשר בסופם תתאפשר גישה לאותם סרטונים ל- 3 חודשים נוספים.

 

מבצעים והנחות

מחירי הנחות המפורסמים מעת לעת במדיה הדיגיטלית ואו הכתובה לרבות חוברת תרגול, פלאיירים (דיגיטליים ומודפסים) וכיוצ”ב

כפופים לתנאים והגבלות שמפורסמים ומתעדכנים מעת לעת.

הנחת חברים ומשפחה – קופון הנחה בחוברת התרגול או ניוזלטר – תנתן ממחיר המחירון המלא בלבד 1,800 ש”ח. 

לרוכשים במחירי השקה/מבצע, תנתן הנחה שתקבע ע”י החברה-יוצרת התוכנית (להלן: מיכל צפיר או מי מטעמה) מול הרוכשים.

אין כפל מבצעים והנחות. החברה רשאית להפסיק את המבצע או מתן ההנחות, בכל עת על פי שיקול דעתה. 


חיוב בכרטיס אשראי

הלקוח נותן לחברת מיכל צפיר הרשאה קבועה לחייב את חשבון הכרטיס הנ”ל, באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרתי בעת ההרשמה לשירות, בסכומים שאחוב לכם מעת לעת בקשר לשירותים שיינתנו על-ידכם, כפי שאלו ישתקפו ברישומיכם, החיוב כאמור יבוצע על-ידכם על-ידי הודעות לחברת האשראי.

הלקוח רשאי לבטל את הרשאות, על ידי הודעה בכתב לספק בכפוף לתנאים שלהלן:

ככל שאשתמש בשירותי חברת מיכל צפיר בעת ביטול ההרשאה, או ככל שיעמדו לחובתי עוד תשלומים.

שעלי לשלם, הנני מתחייב לספק לכם אמצעי תשלום חלופי מתאים.

הביטול ייכנס לתוקף לאחר ארבעה ימי עבודה מעת קבלת ההודעה על-ידכם, ולא יחול על כל סוגי חיובי החשבון או התחייבויות שקדמו לכניסת הביטול לתוקף.

אם לא אספק אמצעי תשלום אחר להנחת דעתכם, מתן ההודעה ייחשב כבקשה בכתב לסיום ההסכם בתוך ארבעה ימי עבודה, על-פי תנאי ההסכם (אך אם עומדים לחובתי תשלומים שטרם הגיע מועד פרעונם עבור ציוד או שירותים, ולא סיפקתי אמצעי תשלום אחר, ידוע לי כי מיכל צפיר תהא רשאית לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותה לשם גביית התשלומים המגיעים לה).

ביטול

לא ניתן לבטל רכישה לאחר שבוצעה מכל סיבה שהיא. לא יינתן זיכוי חלקי או מלא ולא החזר יחסי.

לקוח שיהיה מעוניין להפסיק להשתמש בשירותינו קודם סיום תקופת ההתקשרות יוכל לעשות זאת, אך לא יהיה כל החזר כספי מצד הספק.

זכות יוצרים והרשאות שימוש

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב המערכת ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בה – הינן של הספק בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבל הסכמתו של הספק בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינם של הספק בלבד – או במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש

לא ניתן להעביר ו/או להעתיק כלי/ קוד/ תוכנה/ תמונה וכו’ ממערכת הספק ללא הסכמה שלו בכתב או כחלק ממוצר שמציע הספק

בשימוש בשירותי החברה הלקוח מעניק הרשאה לחברה (ספק) לשלוח לו הודעות במייל ואו בטלפון הנוגעות לתכנים, התראות והודעות שונות כולל פרסום ועדכונים שונים.

שיפוי

הלקוח מסכים להגן, לשפות ולמנוע, למצוא את מיכל צפיר חפה מכל אשמה, ולהימנע מכל סוג של דרישות, התחייבויות, הפסדים, עלויות ותביעות, לרבות שכר טרחת עורך דין סביר, כנגד מיכל צפיר, סוכניה, לקוחותיה, מפקחיה ועובדיה, שעלולים להתעורר או לנבוע מכל שירות שסופק או בוצע או שהוסכם לבצעו, או כל מוצר שנמכר על ידי הלקוח, שלוחיו, עובדיו או מוטביו. הלקוח מסכים להגן, לשפות ולמצוא את מיכל צפיר חפה מנזק, כנגד נזקים הנובעים מ:

פגיעה באדם או רכוש שנגרמו על ידי כל אחד מן המוצרים הנמכרים או מופצים בצורה אחרת הקשורה ל-מיכל צפיר.

כל חומר המסופק על ידי הלקוח, המפר או המפר לכאורה את זכויותיו הקנייניות של צד שלישי

זכויות יוצרים כל מוצר פגום שנמכר ללקוחות משרת מיכל צפיר

שינויים בתנאי השימוש

הספק רשאי לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת מבלי למסור על כך הודעה מראש.

הספק יפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה תאריך פרסומם.

כללי

אי קיום של סעיף ממסמך זה ייחשב עילה להשבתה מיידית של המערכת של הלקוח וללא כל התראה מוקדמת.

הספק יהיה רשאי למחוק את המערכת של אלה שעוברים על תנאי שימוש אלה כולם או מקצתם

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל

בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל עניין ומכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוז תל אביב בישראל.

דילוג לתוכן